Kam če ne k nam po likvidnostna sredstva v času koronavirusa!

--

--

V Zastavljalnici Ljubljana se ukvarjamo z odkupom in prodajo raznoraznih tržno zanimivih predmetov.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store