Kam če ne k nam po likvidnostna sredstva v času koronavirusa!

“Nuditi likvidnostna sredstva v vseh gospodarskih ciklih si štejemo za privilegij in ne za pravico!”

Naš zgornji interni slogan še kako velja v teh negotovih časih! V kolikor ste se zaradi ukrepov za zajezitev virusa COVID-19 znašli v situaciji, ko hitro potrebujete likvidnostna sredstva, nas pokličite na 080 48 44, ali pa nam pišite na info@zastavljalnica-ljubljana.si.

Potrudili se bomo, da skupaj najdemo optimalno rešitev.

ekipa,

Zastavljalnice in odkupovalnice Ljubljana

--

--

--

V Zastavljalnici Ljubljana se ukvarjamo z odkupom in prodajo raznoraznih tržno zanimivih predmetov.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zastavljalnica Ljubljana

Zastavljalnica Ljubljana

V Zastavljalnici Ljubljana se ukvarjamo z odkupom in prodajo raznoraznih tržno zanimivih predmetov.

More from Medium

Oh, the Awesomeness of Hyperbole

Clearing the Air and Moving Forward

Danny’s Stone Temple Pilots Rank-a-thon

New update alert 🚨, on $SCRT / $ALTER